Programy z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego

Pakiet OPERAT FB dla Windows

System służy do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.

Polecam program Zobacz szczegóły

Moduł SPALANIE do pakietu OPERAT

Służy do obliczania emisji z procesów spalania oraz parametrów emisji (prędkości i temperatury gazów) i przekazywania wyników do pakietu "OPERAT-FB" dla Windows. Program oblicza też stężenia w spalinach i porównuje ze standardami emisyjnymi.

Zobacz szczegóły

Moduł SAMOCHODY do pakietu OPERAT

Oblicza emisję ze środków transportu i przenosi wyniki do pakietu "Operat-FB".
Wielkość emisji jest obliczana wg. metodyki EMEP/EEA

Zobacz szczegóły

Moduł MASZYNY ROBOCZE do pakietu Operat

służy do obliczania emisji z maszyn roboczych na podstawie norm europejskich.

Uwzględnianie są maszyny robocze takie jak np. koparki, spychacze, piły, kosiarki, zespoły prądotwórcze, od Stage I do V, silniki Diesla i zapłonem iskrowym.

Zobacz szczegóły

Moduł CHŁODNIE KOMINOWE do pakietu Operat

Służy do do obliczania wyniesienia spalin algorytmem M.Schatzmana i A.J. Policastro stosowanym w przypadku chłodni kominowych. Wyniesienie jest wykorzystywane o obliczeniach stężeń w pakiecie Operat FB.

Zobacz szczegóły

Moduł iMETEO do pakietu Operat

Moduł służy do pobierania publicznie dostępnych danych - obserwacji meteorologicznych z serwerów IMGW. Dane mogą być wykorzystywane do tworzenia róż wiatrów tj. statystyki klas równowagi dla różnych prędkości i kierunków wiatrów .

Zobacz szczegóły

Program EMISJA dla Windows

Program służy do obliczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery na podstawie wyników pomiarów manualnych i przyrządami automatycznymi oraz do wydruku raportów zgodnie z obowiązującym wzorcem.

Zobacz szczegóły

Program OPŁATY i WYKAZY dla Windows

System służy do obliczania opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, pobór wody i zrzut ścieków oraz składowanie odpadów.
Generowane są wykazy informacji do Urzędu Marszałkowskiego wg obowiązujących wzorów.

Zobacz szczegóły