Automatyczne oszacowanie szorstkości terenu
na podstawie numerycznych map pokrycia terenu 


Program wykorzystuje numeryczne mapy pokrycia terenu z  Europejskiej Agencji Kosmicznej, tworzone w ramach programu Copernicus.
Dostępne są dwa rodzaje map:
  1. Mapy rastrowe z systemu WCS (Web Coverage Service),  dane pochodzą z satelity Sentinel 2A   o rozdzielczości ok. 5 m , kolorowane,  z podziałem na 10 rodzajów pokrycia terenu
  2. Mapy wektorowe w podziale na 44 klasy pokrycia terenu w systemie Corine Land Cover (CLC),  minimalna powierzchnia kartowania 5 ha, szerokość 100 m
Ad 1 .
Mapy rastrowe są dostępne przez usługę WCS Geoportal.  Wadą tych map jest niezbyt precyzyjny podział na 10 stref pokrycia terenu:

1 Tereny antropogeniczne
2 Tereny rolne
3 Lasy liściaste
4 lasy iglaste
5 Roślinność trawiasta
6 Wrzosowiska i zakrzaczenia
7 Tereny bagienne
8 Torfowiska
9 Tereny naturalne pozbawione roślinności
10 Obszary wodne


Przykład mapy rastrowej:
mapa rastrowa

Ad 2. Mapy wektorowe mogą być stosowane dla dużych zakresów oddziaływania , powyżej kilku km.

Przykład mapy wektorowej pobranej z serwera GIOS (7x7 km):
mapa pokrycia terenu WMS

Wynik analizy:
2,97% Zabudowa miejska luźna
0,47% Miejsca eksploatacji odkrywkowej
66,09% Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających
0,56% Łąki, pastwiska
1,78% Lasy liściaste
19,92% Lasy iglaste
7,51% Lasy mieszane
0,01% Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian
0,70% Zbiorniki wodne


Mapy te nadają się szczególnie do określenia szorstkości wzdłuż wielokilometrowych dróg, przy zastosowaniu opcji z0 : "inna w każdym punkcie".
Pewne wątpliwości może budzić zaszeregowanie klas szorstkości Corine do pozycji z tabeli metodyki referencyjnej.
Poniżej  propozycja zaszeregowania, ustawienia te mogą być zmienione przez użytkownika.


Kod  Opis z0 , m
111 Zabudowa miejska zwarta 1
112 Zabudowa miejska luźna 0,5
121 Tereny przemysłowe lub handlowe  1
122 Tereny komunikacyjne oraz tereny związane z komunikacją drogową i kolejową 1
123    Porty 1
124    Lotniska 0,5
131 Miejsca eksploatacji odkrywkowej 0,035
132 Zwałowiska i hałdy 0,035
133 Budowy 0,5
141   Tereny zielone 0,4
142    Tereny sportowe i wypoczynkowe 0,4
211 Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 0,035
212 Grunty orne stale nawadniane 0,035
221  Winnice 0,4
222 Sady i plantacje 0,4
231 Łąki, pastwiska 0,02
241    Uprawy jednoroczne i trwałe 0,035
242   Złożone systemy upraw i działek 0,02
243    Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem terenów naturalnych 0,02
244 Tereny rolno-leśne 0,4
311 Lasy liściaste 2
312 Lasy iglaste 2
313 Lasy mieszane 2
321 Murawy i pastwiska naturalne 0,02
322 Wrzosowiska i zakrzaczenia  0,02
324 Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian 2
331 Plaże, wydmy, piaski 0,035
332 Odsłonięte skały 0,035
333 Roślinność rozproszona 0,02
334 Pogorzeliska 0,035
411 Bagna śródlądowe 0,02
412 Torfowiska 0,02
421 Bagna słone (solniska) 0,02
423 Osuchy 0,02
511 Cieki 0,00008
512 Zbiorniki wodne 0,00008
523 Morza i oceany 0,00008

Przykład  zastosowania mapy do obliczania szorstkości terenu przy drodze.
CLC Droga CLC
Sentinel Okrąg 50 h sentinel
W oknie podglądu stref szorstkości, w tle może być  mapa zapisana wcześniej przez użytkownika, lub ortofotomapa pobrana z serwisu Geoportal WSS. Uwaga: serwis nie pokrywa jeszcze całego kraju.

Projekt Corine Land Cover 2018 w Polsce został zrealizowany przez Instytut Geodezji i Kartografii  i sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyniki projektu zostały pozyskane ze strony internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  clc.gios.gov.pl.