Warning: include(ROOTPATH/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /update/emisja_nowosci.php on line 5

Warning: include(ROOTPATH/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /update/emisja_nowosci.php on line 5

Warning: include(): Failed opening 'ROOTPATH/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php7/lib/pear') in /update/emisja_nowosci.php on line 5
Zmiany wprowadzone do programu Emisja cs

Zmiany wprowadzone do programu "Emisja c/s" dla Windows

Aktualna wersja: 7.7.7                          Szczegółowe opisy zmian:   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013

25 października 2022 r. Dodano nowe prędkości transmisji z analizatorów (230400 bodów).
27 kwietnia 2022 r. Dodany raport dla grupy sesji pomiarowych wg. wzoru użytkownika. Widoki okien
4 stycznia 2021 r. Program uwzględnia wzory wyników wg. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji. Dz.U.2020 poz. 2405.
17 września 2019 r. W przypadku emisji ze spalania lub współspalania odpadów, program może podać sumy metali określone w rozporządzeniu „w sprawie standardów emisyjnych..” tj. kadmu i talu oraz antymonu, arsenu. ołowiu, chromu, kobaltu, miedzi, manganu, niklu i wanadu.
Sumy podawane są na porównaniu z pozwoleniem oraz wydruku wg. wzoru z rozporządzenia „w sprawie wyników pomiarów…”.
21 maja 2019 r. Można klikając przycisk dodać do listy badanych substancji 11 metali mierzonych wg. PN-EN 14385 .
Następnie można wybrać w jakich warunkach podano ilość przepuszczonego gazu oraz opcję wspólnego kalkulatora do obliczanie emisji wszystkich metali.
12 grudnia 2018 r. Program importuje dane z analizatora gazów Photon II Madur, z plików RPP (pliki RP są nadal obsługiwane).
20 sierpnia 2018 Dodany nowy sposób obliczania niepewności stężenia pyłu  - wg. PN-EN 13284-1 .
Widok okna. Opis metody
21 lipca 2018 r.
 1. Dodano kalkulatory średniego podciśnienia i średniej temperatury  z wielokrotnych odczytów  w aspiratorze lub w gazomierzu.
 2. W przypadku monitorów o dużych rozdzielczościach można włączyć skalowanie okien.
28 marca  2018 r.
Dodano nowy sposób obliczania stężenia – wg. normy PN-EN 14385:2005  „Emisja ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie ogólnej emisji As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl i V”.
30 października 2017 r.
Zmiany sposobu obliczania niepewności ze świadectw kalibracji w przypadku  temperatury i ciśnienia statycznego  (nowy opis).
Dodany kalkulator stopnia zwilżenia umożliwiający przeliczenie niepewności wilgotności względnej na niepewność stopnia zwilżenia.
1 września 2017 r. Dodana  opcja uśredniania stężeń i emisji  z użyciem wykrywalności w przypadku gdy stężenie w warunkach umownych  jest niższe od wykrywalności.
19 lipca 2017 r.
Dodane zestawienie średnich  godzinowych  z serii  pomiarów oraz zestawienie liczby pomiarów w poszczególnych godzinach.
21 kwietnia 2017 r.
Do budżetu niepewności  tworzonego na podstawie świadectw wzorcowania pyłomierza/przepływomierza można dodać składowe  niepewności definiowane przez użytkownika.
3 stycznia 2017 r.
Odczyt z listy ostatnio otwartych sesji pomiarowych.
28 grudnia 2016 r.
W oknie opcji raportu wg. rozporządzenia MŚ można zmienić katalog , z którego pobierane są pliki wzorców
19 grudnia 2016 r.
 1. Program oblicza niepewność składu gazów na podstawie świadectwa kalibracji wybranego analizatora gazów.
 2. W oknie kalibracji analizatorów gazów można wprowadzać niepewność bezwzględną np. w ppm, %O2 Widok okna
 3. Dodano zestawienie wprowadzonych świadectw kalibracji pyłomierzy.
6 września 2016 r.
W wzorcu raportu wg. rozporządzenia można dodać nagłówki i stopki zawierające pola wypełniane przez  program np. {nr_pomiaru},  {data_pomiaru}.
11 lipca 2016 r.
Można wprowadzać emisję dopuszczalną w różnych jednostkach dla poszczególnych substancji  np. w kg/h i mg/m3.
22 kwietnia 2016 r.
Uwzględniania jest opcjonalnie niepewność wynikającą z przeliczenia stężenia na inne warunki:
W menu „Wydruki” został dodany raport  zawierający niepewności przeliczeń.
Opis metodyki obliczeń
9 marca 2016 r.
 1. Można importować  parametry gazu w kanale przez port szeregowy z przepływomierza DFM 1197. Widok okna.
 2. W przypadku aspiracyjnych pomiarów stężeń gazów można importować ilość przepuszczonego gazu, temperaturę, podciśnienie w aspiratorze i czas aspiracji z  plików zapisywanych przez aspiratory ASP3 firmy LAT . Widok okna.
28 grudnia 2015 r.
Można uwzględniać w obliczeniach gęstości gazu w kanale dodatkowe składniki, które nie są wpisywane na liście emitowanych substancji  Widok okna
18 listopada 2015 r.
W przypadku pomiaru prędkości w kanale przy pomocy automatycznego przepływomierza, niepewność przepływu można ustalić na podstawie świadectwa wzorcowania.
Zobacz:
30 lipca 2015 r.
W przypadku poboru prób gazów aspiratorem można wykorzystać do obliczenia niepewności stężenia świadectwa  kalibracji aspiratora oraz niepewność oznaczenia masy substancji w próbie.
W przypadku  gdy w świadectwie określono też niepewność dla  temperatury i ciśnienia program  oblicza niepewność złożoną uwzględniającą te parametry. Dostępny jest raport z obliczeń.

Przykłady okien:
23 kwietnia 2015 r.
Dodane metody określania emisji pyłu PM2,5 i PM10 na podstawie składu frakcyjnego emitowanego pyłu i emisji pyłu ogółem .
10 kwietnia 2015 r.
Można wprowadzić  wiele świadectw  kalibracji dla różnych pyłomierzy  i do każdej sesji pomiarowej  wybrać inne świadectwo do wyliczenia niepewności. Widok okna
16 marca 2015 r.
 1. Można  obliczać stężenia tlenków azotu przeliczone na NO2 w mg/m3 na podstawie pomiarów stężeń NO2 i NO. Wprowadzane stężenia mogą być w ppm lub w mg/m3. Widok okna
 2. W menu "Wydruki" dodano zestawienie izokinetyczności zasysania.
13 października 2014 r.
Dodana opcja obliczania emisji CO2 na podstawie składu gazu.
29 lipca  2014 r.
Można zmienić liczbę miejsc dziesiętnych na wydrukach stężeń  i emisji dla wszystkich sesji pomiarowych  (w menu  Narzędzia) .
17 lipca 2014 r.
Program może modyfikować skład gazów, uzupełniając automatycznie zawartość azotu także wtedy gdy w obliczeniu gęstości są uwzględnianie inne niż podstawowe składniki (O2, CO2, CO)  np.: metan, SO2
30 grudnia 2013 r.
Dodane sprawozdanie  „Zestawienie pomiarów emisji” , które  jest tworzone dla wybranego zakładu lub obiektu,  zawiera  daty i numery pomiarów,  średnie wartości emisji, wartości dopuszczalne i ew. przekroczenia.
22 sierpnia 2013 r.
 Dodana metoda obliczania przepływu „pomiar anemometrem".
6 maja 2013 r.
Dodany auto test programu i raport z walidacji.
19 marca 2012 r.
W oknie  zestawień dla kanałów został dodany przycisk „Zapisz do Excela” powodujący zapisanie emisji przed i za urządzeniem oczyszczającym oraz sprawności odpylania do pliku XLS tworzonego na podstawie wzorca. 
10 stycznia 2012 r.
Można zapisywać wyniki pomiarów do własnego formularza raportu zbudowanego w Excelu.
8 grudnia 2011 r.
 • W oknie wyboru sesji pomiarowej, obok przycisku  „Usuń” został dodany przycisk „..” służący do przeniesienia (przypisania) sesji pomiarowej do innego obiektu.
 • W oknach importu danych  z analizatorów Photon i Madur została dodana  opcja  „Drukować odrzucone pomiary”
24 października  2011 r.
Dodana metoda określania wilgotności gazu na podstawie pomiaru  wilgotności względnej przez przyrządy odczytujące taką wilgotność w kanale.
19 lipca 2011 r.
Można eksportować i importować dane świadectw kalibracji pyłomierzy jako pliki Excela.
14 czerwca 2011 r.
Dodana opcja każdorazowego przy zmianie wyników pomiarów, automatycznego obliczania niepewności emisji na podstawie świadectw wzorcowania pyłomierza. Dodany nowy raport z obliczeń.
27 maja 2011 r.
Dodana opcja zakresu stężeń objętych akredytacją i zaznaczania w raporcie stężeń akredytowanych.
22 kwietnia 2011 r.
Został zmieniony interface użytkownika. Obecnie wszystkie dane sesji pomiarowej wprowadza się w głównym oknie programu. Widoki okien 1 2.
30 listopada 2010 r.
Wzorzec planu pomiarów i wizji lokalnej, wykorzystywany w oknie danych obiektu, może  zawierać pola wypełnianie dynamiczne bieżącymi danymi.  Program zawiera edytor wzorca umożliwiający wstawienia pól .
5 sierpnia 2010 r. Wszystkie dane aparatury stosowanej do pomiarów  tj: świadectwa kalibracji , daty itp. są zapamiętywane osobno w każdej sesji pomiarowej . Umożliwia m.in.  zapisanie  różnych dat kalibracji dla różnych pomiarów.
31 marca 2010 r. Można wprowadzać świadectwa kalibracji analizatorów gazów i na ich podstawie szacować niepewność pomiaru stężenia substancji. Dla każdego analizatora można wpisać świadectwa dla różnych okresów i powiązać sesję pomiarową z określonym świadectwem.
Zobacz: wpisywanie świadectw    powiązania
28 marca 2010 r. W oknie danych obiektu została dodana strona do wprowadzenia planu pomiarów wg. PN-EN 15259
30 listopada 2009 r. Dodany kalkulator mas cząsteczkowych , służący także do obliczania mnożnika do obliczenia emisji LZO w przeliczeniu na Corg
12 listopada 2009 r. Program wykrywa i uwzględnia nowy rodzaj raportów z Emiotestu, w którym zmieniono znaczenie niektórych symboli-  dotyczących warunków umownych.
24 sierpnia 2009 r. Dostępna automatyczna aktualizacja programu dla użytkowników  posiadających umowy na konserwację programu.
3 lipca 2009 r. Można edytować listę źródeł pracujących w  czasie pomiaru, podłączonych do wspólnego  emitora, lista ta jest wykorzystywana w raporcie  wg. rozporządzenia ( Menu Narzędzia/Aktualizacja)
12 czerwca 2009 r. Dodana opcja modyfikacji wydruku stężeń niższych od granicy wykrywalności .
W takich przypadkach użytkownik może określić własny format wydruku np :" < 1 mg/m3 ( 0,54 ) ".
29 kwietnia  2009 r. Poprawiony wydruk przekroczeń dopuszczalnej emisji w raporcie wg. rozporządzenia gdy emisja jest podana w mg/m3
10 kwietnia 2009 r.  Dodany kalkulator do szacowania niepewności pomiaru emisji na podstawie świadectw wzorcowania podsystemów Emiotestu.
9 lutego 2009 Program zawiera  raport składający się z wielu sesji pomiarowych wykonanych  dla wybranego podmiotu , miejsca prowadzenia działalności i okresu czasu.
Dostęp do raportu z menu Sprawozdania/Raporty dla podmiotu. 
2 stycznia 2009  r. Program zawiera raport  z wyników  pomiarów emisji wg. wzoru zawartego w rozporządzeniu MŚ z dnia 19 listopada 2008 r. (Dz.U.215/08).